BIP.gov.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia

 • Strona została utworzona przed 23 września 2018 roku, brak skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Pietras-Nalewczyńska.
 • E-mail: biuro@bibliotekakonstancin.pl
 • Telefon: 22 484 25 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Magdalena Pietras - Nalewczyńska p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1
 • E-mail: biuro@bibliotekakonstancin.pl
 • Telefon: 22 484 25 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna (wejście do budynku) uwzględnia osoby poruszające się na wózku inwalidzkim:

- siedziba, ul. Świetlicowa 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

- filia na Grapie, ul. Sobieskiego 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna,

- filia w Skolimowie, ul. Moniuszki 22 B, 05-510 Konstancin-Jeziorna,

- filia Słomczyn, ul. Wiślana 83, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Dostępność architektoniczna (wejście do budynku) nie uwzględnia osób poruszających się na wózku inwalidzkim :

- filia w Opaczy, Opacz nr 8, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

 

Udogodnienia:

1. Toalety przystosowane dla niepełnosprawnych:

- siedziba, ul. Świetlicowa 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

- filia na Grapie, ul. Sobieskiego 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna,

- filia w Skolimowie, ul. Moniuszki 22 B, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

2. Miejsca parkingowe:

- filia na Grapie, ul. Sobieskiego 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

3. Strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 05.06.2024
Podpisał: Michał Gut
Dokument z dnia: 05.06.2024
Dokument oglądany razy: 3220
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE