BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 25.04.2019, zmieniona z powodu:
zmiana adresu

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w bieżącej publikacji Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Administracji Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Moniuszki 22B.   

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1 cyt. ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Rybicka
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Michał Gut
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 1675
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE